1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

* * *

მომხმარებლის რეიტინგი

ფა

რომელია ყველაზე იშვიათი უნარი? — გაცემის უნარი.
რომელი უნარია საუკეთესო? — მიტევების უნარი.
რომელი უნარია ყველაზე რთული? — დუმილის უნარი.
რომელი უნარია ყველაზე მნიშვნელოვანი? — კითხვების დასმის უნარი.
რომელია ყველაზე საჭირო უნარი? — მოსმენის უნარი.
რომელია ყველაზე უსიამოვნო ჩვევა? — შარიანობა.
რომელია ყველაზე მავნე ჩვევა? — ყბედობა.
რომელი ადამიანია ყველაზე ძლიერი? — რომელსაც ჭეშმარიტების წვდომა შუძლია.
როგორი ადამიანია ყველაზე სუსტი? — რომელიც საკუთარ თავს ძლიერად მიიჩნევს.
რომელი ადამიანია ყველაზე გონიერი? — რომელიც საკუთარ გულს მეთვალყურეობს.
რაზე დამოკიდებულებაა ყველაზე სახიფათო? — საკუთარ სხეულზე მიჯაჭვულობა.
როგორი ადამიანია ყველაზე ღარიბი? — რომელსაც ყველაზე მეტად ფული უყვარს.
როგორი ადამიანია უფალთან ყველაზე ახლოს? – გულმოწყალე.
რით უნდა დაუპირისპირდე უბედურებას? — სიხარულით.
რით უნდა დაუპირისპირდე ტანჯვას? — მოთმინებით.
რა არის ჯანსაღი სულის ნიშანი? — რწმენა.
რა არის ავადმყოფი სულის ნიშანი? — უიმედობა.
რაა არასწორი მოქმედების ნიშანი? — გაღიზიანება.
რა არის კეთილი საქციელის ნიშანი? — სულის მშვიდობა.
როგორი ადამიანია ცოცხალიც მკვდარი? — გულგრილი.
ვინ არ მოკვდება არასდროს? — მოყვასის მოყვარული.

ბერი სვიმეონ ათონელი 

ათი მცნება

მომხმარებლის რეიტინგი

ati• მცნება პირველი: მე ვარ უფალი ღმერთი შენი, და არა იყვნენ შენდა ღმერთნი უცხონი, ჩემსა გარეშე.
• მცნება მეორე: არა ჰქმნე თავისა შენისა კერპნი, არცა ყოვლადვე მსგავსნი, რაოდენი არს ცათა შინა ზე, და რაოდენი არს ქუეყანასა ზედა ქუე, და რაოდენი არს წყალთა შინა ქუეშე ქუეყანისა: არა თაყუანი-სცე მათ, არცა მსახურებდე მათ.
• მცნება მესამე: არა მოიღო სახელი უფლისა ღმრთისა შენისაჲ ამაოსა ზედა.
• მცნება მეოთხე: მოიჴსენე დღჱ იგი შაბათი და წმიდა-ჰყავ იგი: ექვს დღე იქმოდე, და ჰქმნე მათ შინა ყოველივე საქმჱ შენი, ხოლო დღჱ იგი მეშჳიდჱ, შაბათი არს უფლისა ღმრთისა შენისაჲ.
• მცნება მეხუთე: პატივ-ეც მამასა შენსა და დედასა შენსა, რაჲთა კეთილი გეყოს შენ და დღეგრძელ იყვნე ქუეყანასა ზედა.
• მცნება მეექვსე: არა კაც-ჰკლა.
• მცნება მეშვიდე: არა იმრუშო.
• მცნება მერვე: არა იპარო.
• მცნება მეცხრე: არა ცილი-სწამო მოყუასსა შენსა წამებითა ცრუჲთა.
• მცნება მეათე: არა გული გითქუმიდეს ცოლისათჳის მოყუასისა შენისა, არა გული გითქუმიდეს სახლისათჳის მოყუასისა შენისა, არცა ყანისა მისისა, არცა კარაულისა მისისა, არცა ყოვლისა საცხოვარისა მისისა, არცა ყოვლისა მისთჳის, რაჲცა იყოს მოყუასისა შენისა.

 

ამბავი კაცისა, რომელიც მოწყალების გამო სნეულებას დაეხსნა და მაინც მოუნანიებლად მოკვდა

მომხმარებლის რეიტინგი

The Art of Gratitude: Jean Francois Milletროდესაც სნეულება შეიპყრობთ, ძუნწებიც გულუხვები ხდებიან ხოლმე. სურთ, გამოკეთდნენ, ექიმების იმედი კი დაუკარგავთ და, როგორც ყველა, მზად არიან გასცენ, რაც გააჩნიათ; ოღონდაც წამოდგნენ სარეცელიდან და სიკვდილს გადაურჩნენ - უხვი ხელით გასცემენ მოწყალებას.

მაგრამ გაივლის სნეულება და მათი სიუხვეც სადღაც ქრება! და, ფულს დახარბებულნი, ივიწყებენ ღვთის მოწყალებას, ნანობენ საკუთარ, როგორც თავად თვლიან, მფლანგველობას, ჩივიან საკუთარი სულმოკლეობის გამო, და რას არ იზამდნენ, ოღონდაც ავადობის დროს გაცემული მოწყალება დაებრუნებინათ! რა უმადურობაა ღვთის მიმართ! რა გულქვაობაა! ისმინეთ, ძმანო, ვით ატყდება ღვთის რისხვა ამგვარ ადამიანებს, და ისწავლეთ, ერიდოთ სიძუნწეს და ღვთისადმი უმადურობას.

ვრცლად...